• AKADEMIA JONË KRIJON PROFESIONISTË!
    AKADEMIA JONË KRIJON PROFESIONISTË!
  • 12 VITE PËRVOJË!
    12 VITE PËRVOJË!

Trajnimet


Cisco Networking Academy është një program për zhvillimin dhe ndërtimin e karrierës dhe IT aftësive për institucionet e mësimit dhe individët në mbarë botën. Ne kemi ndihmuar më shumë se 5.5 milion njerëz të përgatiten për tregun e IT-së që nga viti 1997.

IT Essentials është trajnim i cili përveç që përfshinë bazat e hardware-it dhe software-it kompjuterik ai po ashtu i mbulon edhe konceptet e avancuara të tyre. Studentët të cilët e përfundojnë këtë trajnim do të jenë në gjendje ti identi¬kojnë komponentët intern të kompjuterit, montojnë një sistem kompjuterik, instalim të sistemit operativ, si dhe të zgjidhin probleme kompjuterike duke përdorur mjete sistemore dhe softuer diagnosti¬kuese. Temat e reja të përfshira në këtë version janë laptopet dhe pajisjet tjera mobile, lidhja wireless, siguria, çështjet ambientale dhe aftësitë e komunikimit.

Numri i studenteve te regjistruar ne IT Essentials 429.
Numri i studenteve qe kane perfunduar me sukses 411.

CCNA (Cisco Certified Network Associate)
Kurikulumi CCNA i Cisco-s ofron njohuri fundamentale të rrjetave kompjuterike, eksperiencë praktike, rast për hulumtim të karrierës si dhe zhvillim i aftësive të cilat ju ndihmojnë studentëve të përgatiten për karrierat në nivelin bazik në Teknologji Informative dhe Rrjeta Kompjuterike. Kurikulumi ofron mësim të drejtpërdrejtë, duke përdorë mjete interaktive dhe ushtrime laboratorike që i mundëson studentit të mësojë teorinë e përgjithshme dhe të nevojshme, për krijimin e rrjetave. CCNA është e dizajnuar për tu ofruar si kurikulum i pavarur, ose i kombinuar me ndonjë program që ofrohet në shkolla të mesme, teknike, kolegje dhe universitete. Studentet te cilët kyçen ne CCNA nuk pritet te kenë njohuri paraprake dhe shkathtësi teknologjike, përveç aftësive bazike të kompjuterëve personal. CCNA-ja është një trajnim i cili është i organizuar nga katër module:

  • Introduction to Networks
  • Routing and Switching Essentials
  • Scaling Networks
  • Connecting Networks

Këto module janë të dizajnuara të ofrojnë njohje teorike dhe eksperiencë praktike në teknologjitë moderne të rrjetave kompjuterike, dhe në mënyre specike të ndihmojnë për tu përgatitur për çertikimin Cisco Certied Network Associate (CCNA).

Numri i studenteve te regjistruar ne CCNA 632.
Numri i studenteve qe kane perfunduar CCNA 611.

Qendra Trajnuese Vizioni Inteligjent
Rr. Nëna Tereze, Nr.79
30000, Pejë,
Kosovë
(Qendra Rinore “At Lorenc Mazrreku”)

Tel
049850300
044128623